អ្នកបើកបរឡានលើកដាក់ទំនិញ | Fork Lift Driver

 • Post author:
 • Post category:Careers

មុខតំណែងការងារ | Title : អ្នកបើកបរឡានលើកដាក់ទំនិញ | Fork Lift Driver
នាយកដ្ឋាន | Department : ឃ្លាំង | Warehouse
រាយការណ៍ការងារទៅ | Report to : ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឃ្លាំង | Warehouse Manager

ទំនួលខុសត្រូវការងារចម្បងៗ | Position’s Responsibilities

 

 • ទទួល និងលើកដាក់ទំនិញទាំងអស់ក្នុងឃ្លាំង | Loading, unloading, and receiving warehouse goods
 • រៀបចំលើកដាក់ទំនិញទៅតាមទីតាំងនិមួយៗដែលបានកំណត់ដោយប្រធានការងារ | Transporting materials or goods to different fixed layout by supervisor
 • កត់ត្រារបាយការណ៍បញ្ចូល និងបញ្ចេញទំនិញ | Record delivery note
 • ត្រួតពិនិត្យ និងកត់ត្រាជាប្រចាំលក្ខណៈទូទៅរបស់យានយន្តមុនចាប់ផ្តើមការងារ ឬប្រើប្រាស់យាននោះ Basic inspections before using forklift and record the issues
 • អនុវត្តតាមកាលវិភាគនៃការថែទាំ ឬជួសជុលឧបករណ៍យានលើកដាក់ទំនិញ | Follow scheduling for forklift maintenance and repairs
 • និងការងារផ្សេងៗទៀតដែលបានចាត់តាំងពីប្រធាន | Other tasks assigned by supervisor

គុណសម្បត្តិដែលតម្រូវ | Position’s Requirements

 • មានបទពិសោធន៏ការងារបើកបរឡាន ឬយានលើកដាក់ទំនិញមកពីវិស័យភ័ស្តុភារកម្ម ឬឃ្លាំង | Have experience in the  logistics or warehouse sector
 • មានចំណេះដឹងទាក់ទងស្តង់ដារ ឬសុវត្ថិភាពការងារ | Knowledge of workplace safety
 • មានកម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់វិទ្យាល័យឡើងទៅ | At least hold a high school diploma
 • ចេះអាន សរសេភាសាខ្មែរបានល្អ | Ability to read, write in Khmer
 • បើចេះសរសេរ និយាយភាសារអង់គ្លេងបាន ជាការប្រសើរ (ជម្រើស) I Optional if can read and write in English

របៀបដាក់ពាក្យ | How to Apply

បេក្ខជនដែលមានចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ការិយាល័យបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាលតាមរយៈ

Interested candidates should send their resume and cover letter to Human Resources:

  • សារអេឡិចត្រូនិច ឬអ៊ីម៉ែល | Email : hr@khmercold.com
  • តេឡេក្រាម | Telegram : 011 388 399