តៃកុងឡានធំ | Truck Driver

 • Post author:
 • Post category:Careers

មុខតំណែងការងារ | Title : តៃកុងឡានធំ | Truck Driver
នាយកដ្ឋាន | Department : ឃ្លាំង | Warehouse
រាយការណ៍ការងារទៅ | Report to : ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឃ្លាំង | Warehouse Manager

ទំនួលខុសត្រូវការងារចម្បងៗ | Position’s Responsibilities

 •  លើកដាក់ទំនិញ | Loading, unloading goods into truck
 •  ដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់អតិថិជនអោយទាន់ពេលវេលា | On-time delivery of goods to customers
 • កត់ត្រារបាយការណ៍បញ្ចូល និងបញ្ចេញទំនិញ | Record delivery note
 • ត្រួតពិនិត្យ និងកត់ត្រាជាប្រចាំលក្ខណៈទូទៅរបស់ឡានមុនចេញដំណើរ ឬធ្វើដំណើរ | Inspect trucks for damages and record and report any issues
 • អនុវត្តតាមកាលវិភាគ ឬការណែនាំក្នុងការថែទាំ ឬជួសជុលឡាន | Schedule truck for maintenance and repairs
 • បើកបរឡានដឹកទំនិញតាមកាលវិភាគកំណត់ I Driving based on schedule assignment
 • និងការងារផ្សេងៗទៀតដែលបានចាត់តាំងពីប្រធាន | Other tasks assigned by supervisor

គុណសម្បត្តិដែលតម្រូវ | Position’s Requirements

 • មានបទពិសោធន៏បើកបរឡានដឹកទំនិញយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំឡើងទៅ | Minimum one year experience of driving
 • មានប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាព | Hold a valid driving license
 • កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់វិទ្យាល័យឡើងទៅ | At least hold a high school diploma
 •  អាចអាន សរសេភាសាខ្មែរបាន | Can read and write in Khmer
 • មានចំណេះដឹងខ្លះៗទាក់ទងនឹងច្បាប់ចរាចរណ៏ផ្លូវគោក | Knowledge of Cambodia Traffic Laws

របៀបដាក់ពាក្យ | How to Apply
បេក្ខជនដែលមានចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ការិយាល័យបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាលតាមរយៈ
Interested candidates should send their resume and cover letter to Human Resources:

 • សារអេឡិចត្រូនិច ឬអ៊ីម៉ែល | Email : hr@khmercold.com
 • តេឡេក្រាម | Telegram : 011 388 399