កម្មករនិយោជិកឃ្លាំង | Warehouse Operator

 • Post author:
 • Post category:Careers

មុខតំណែងការងារ | Title : កម្មករនិយោជិកឃ្លាំង | Warehouse Operator
នាយកដ្ឋាន | Department : ឃ្លាំង | Warehouse
រាយការណ៍ការងារទៅ | Report to : ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឃ្លាំង | Warehouse Manager

ទំនួលខុសត្រូវការងារចម្បងៗ | Position’s Responsibilities

 • ទទួល និងលើកដាក់ទំនិញទាំងអស់ក្នុងឃ្លាំង | Loading, unloading, and receiving warehouse goods
 • រៀបចំរក្សាទុក-ជ្រើសរើស-វេចខ្ចប់ទំនិញតាមផែនការកំណត់ដោយប្រធានការងារ | Put-Pick-Pack the goods following requirements from team leader or supervisor
 • កត់ត្រារបាយការណ៍បញ្ចូល និងបញ្ចេញទំនិញ | Record data or goods information
 • ការងារផ្សេងៗទៀតដែលបានចាត់តាំងពីប្រធាន | Other tasks assigned by team leader or supervisor

គុណសម្បត្តិដែលតម្រូវ | Position’s Requirements

 • មានបទពិសោធន៏លើការងាររៀបចំរក្សាទុក-ជ្រើសរើស-វេចខ្ចប់ទំនិញខ្លះៗ ឬធ្លាប់ធ្វើការក្នុងឃ្លាំងទំនិញ I Experience in put-pick-pack goods in a warehouse
 • មានកម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់វិទ្យាល័យឡើងទៅ | High school diploma
 • ចេះអាន សរសេភាសាខ្មែរបានល្អ | Ability to read and write in Khmer
 • បើចេះសរសេរ និយាយភាសារអង់គ្លេងបាន ជាការប្រសើរ (ជម្រើស) I Ability to read and write English is an advanatage

របៀបដាក់ពាក្យ | How to Apply

បេក្ខជនដែលមានចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ការិយាល័យបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាលតាមរយៈ Interested candidates should send their resume and cover letter to Human Resources:

  • សារអេឡិចត្រូនិច ឬអ៊ីម៉ែល | Email : hr@khmercold.com
  • តេឡេក្រាម | Telegram : 011 388 399