កម្មករនិយោជិកឃ្លាំង | Warehouse Operator

 • Post author:
 • Post category:Careers

មុខតំណែងការងារ | Title : កម្មករនិយោជិកឃ្លាំង | Warehouse Operatorនាយកដ្ឋាន | Department : ឃ្លាំង | Warehouseរាយការណ៍ការងារទៅ | Report to : ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឃ្លាំង | Warehouse Manager ទំនួលខុសត្រូវការងារចម្បងៗ | Position’s Responsibilities ទទួល និងលើកដាក់ទំនិញទាំងអស់ក្នុងឃ្លាំង | Loading,…

Continue Readingកម្មករនិយោជិកឃ្លាំង | Warehouse Operator

អ្នកបើកបរឡានលើកដាក់ទំនិញ | Fork Lift Driver

 • Post author:
 • Post category:Careers

មុខតំណែងការងារ | Title : អ្នកបើកបរឡានលើកដាក់ទំនិញ | Fork Lift Driverនាយកដ្ឋាន | Department : ឃ្លាំង | Warehouseរាយការណ៍ការងារទៅ | Report to : ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឃ្លាំង | Warehouse Manager ទំនួលខុសត្រូវការងារចម្បងៗ | Position’s Responsibilities ទទួល និងលើកដាក់ទំនិញទាំងអស់ក្នុងឃ្លាំង | Loading,…

Continue Readingអ្នកបើកបរឡានលើកដាក់ទំនិញ | Fork Lift Driver

តៃកុងឡានធំ | Truck Driver

 • Post author:
 • Post category:Careers

មុខតំណែងការងារ | Title : តៃកុងឡានធំ | Truck Driverនាយកដ្ឋាន | Department : ឃ្លាំង | Warehouseរាយការណ៍ការងារទៅ | Report to : ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឃ្លាំង | Warehouse Manager ទំនួលខុសត្រូវការងារចម្បងៗ | Position’s Responsibilities លើកដាក់ទំនិញ | Loading, unloading goods…

Continue Readingតៃកុងឡានធំ | Truck Driver

Managing Director

 • Post author:
 • Post category:Careers

We strive to be the leading third-party service provider of temperature-controlled logistics by operating modern cold chain infrastructure offering supply chain services to food and pharmaceutical importers, exporters and local…

Continue ReadingManaging Director

Customs Liaison

 • Post author:
 • Post category:Careers

Khmer Cold Chain Co., Ltd (KCC) is a third-party provider of temperature-controlled logistics, delivering international quality services to Cambodian and regional farmers, agribusinesses, food processers, pharmaceutical companies, food retailers and…

Continue ReadingCustoms Liaison

Sales Supervisor

 • Post author:
 • Post category:Careers

Khmer Cold Chain Co., Ltd (KCC) is a third-party provider of temperature-controlled logistics, delivering international quality services to Cambodian and regional farmers, agribusinesses, food processers, pharmaceutical companies, food retailers and…

Continue ReadingSales Supervisor

Warehouse Supervisor

 • Post author:
 • Post category:Careers

Khmer Cold Chain Co., Ltd (KCC) is a third-party provider of temperature-controlled logistics, delivering international quality services to Cambodian and regional farmers, agribusinesses, food processers, pharmaceutical companies, food retailers and…

Continue ReadingWarehouse Supervisor